دبیرستان دوره اول فروغ دین
 
  کادر آموزشی و علمی  

نورو

 

 

توسلی: دبیر دینی و قرآن

براري : دبير ديني و قرآن

بهرامی : دبير عربي

احمدزاده : دبير مطالعات اجتماعي

حميدي : دبير مطالعات اجتماعي

د‍ژبان : دبير ادبيات

ملکی: دبیر ادبیات

قلی زاده: دبیر ریاضی

زند :  دبیر ریاضی

بایسته: دبیر ریاضی

عبدالملکی: دبیر ریاضی

ايماني : دبير زبان

غزاله : دبير علوم

بارپازی: دبیر علوم

ریاضیان: دبیر علوم

هادي : دبير كار وفناوري

كوهپايه : دبير كار و فناوري

بوستاني : ورزشي

شفیعی : مشاور

طالقانی : مشاور

خاموشی: خدمتگذار

محمودزاده: سرایدار