دبیرستان دوره اول فروغ دین
  اهداف و برنامه ها  
 
کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، رسیدن به قرب الهی است.این هدف غایی،به اهداف زیر تقسیم می شود:

الف) اهداف اعتقادی
1-ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی،و تقویت روحیه حقیقت جویی
........

ب) اهداف اخلاقی
1- تزکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی بر اساس ایمان به خدا و تقوای اسلامی
.......
پ) اهداف علمی،آموزشی
1- شناخت،پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه
........

ت)اهداف فرهنگی،هنری
1-پرورش روحیه حفظ میراث فرهنگی،هنری و تاریخی
.........

ث)اهداف اجتماعی
1-پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن
.........

ج)اهداف زیستی
1-تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب
........

چ) اهداف سیاسی
1- تقویت بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران و جهان،به خصوص ممالک اسلامی و ملل محروم
......

ح) اهداف اقتصادی
1-شناخت ارزش و قداست کار و معاش حلال

........