دبیرستان دوره اول فروغ دین
  ساختار مدرسه   
هيأت امنايي
 
 
از آنجا که نقش موثر اولیا دانش آموزان، خیرین، نهادها،سازمانها و گروههای اجتماعی همراه با دست اندر کاران آموزش و پرورش برای تصمیم گیری مشارکتی و مدیریت کیفیت جامعه به مثابه فرصت ممتازی برای شکوفایی نظام تعلیم و تربیت کشور تلقی می شود، به منظور ایجاد زمینه همکاری و شرایط مطلوب در تقویت فرهنگ مشارکت، ارتقا کیفیت و بهبود فعالیت های آموزشی و پرورشی با استفاده از توانمندیها و ظرفیت های موجود فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مدارس، اداره مدارس بصورت گروهی با ترکیبی از امناء و معتمدین باتصویب آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی میسر گردیده است.