دبیرستان دوره اول فروغ دین
  تصاویر مدرسه ی ما  
 
  فضای مدرسه  

دبيرستان فروغ دين داراي ساختماني سه طبقه و يك حياط مي‌باشد.
ساختمان مدرسه به ترتيب از طبقه زيرزمين تا پشت بام داراي اتاق هاي زير است.
كارگاه حرفه و فن - واحد انتشارات - كارگاه تأسيسات و موتور خانه -روابط عمومي و دفتر مديريت - اتاق معاونت آموزشي - فن آوري - اجرايي - پژوهشي معاونت طرح و برنامه - اتاق طبقه همكف اتاق دبيران- واحد تايپ - اتاق ورزش - اتاق مسئول سرويس - نماز خانه - آزمايشگاه فيزيك و شيمي - پنج كلاس درس ( ويژه هفتمي‌ها) پنج كلاس درس ( ويژه سومي ها) اتاق مشاوره - سايت دبيران - اتاق سايت دانش آموزان - اتاق معاون پرورشي- كتابخانه - بوفه مي باشد.